Om DKG

Fællesskaber med plads til store spørgsmål

Vedtægter

PRÆAMBEL

Den 11. december 1897 afholdtes i København, under navnet ”Kristelige Latiner-møder” (fra 1910 ”Kristelige Gymnasiast-møder”), det første møde for den tids gymnasieelever. Arbejdet bredte sig i de følgende år til provinsen. Fra 1904 afholdtes de såkaldte ”Sommermøder”, organiseret af en komite. I 1920 etableredes et Landsudvalg for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG).

Landsudvalget har i de forløbne år forestået aktiviteterne i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse.

I 1962 stiftedes foreningen Gymnasiastbevægelsens Venner. Foreningens formål har siden da været at støtte det folkekirkelige arbejde, som DKG udfører blandt eleverne på Danmarks gymnasier og studenterkurser.

På en ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 1993 har Gymnasiastbevægelsens Venner besluttet en sammenlægning med Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse. Denne sammenlægning er tiltrådt af Landsudvalget for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse samme dag med følgende vedtægter.

§ 1. NAVN

Bevægelsens navn er: Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

Bevægelsens hjemsted er: Aarhus

§ 2. GRUNDLAG

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) er en forening, der arbejder på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grund.

§ 3. FORMÅL

DKG’s arbejde udføres blandt efterskoleelever, gymnasieelever, studerende og andre uddannelsessøgende på samme alderstrin.

DKG vil:

Skabe et folkekirkeligt forum for oplysning og forkyndelse blandt uddannelsessøgende, hvor der kan ske et fordomsfrit møde med kristendom, bibel, kirke- og gudstjenesteliv.

Gennem foredrag, studiekredse, i diskussioner og samtaler på møder og stævner tilskynde til bevidst selvstændig forståelse af menneskelivets grundvilkår i lyset af den kristne selvforståelse.

§ 3.1 Arbejdet finder også sted blandt børn og børnefamilier. DKG vil arbejde med at skabe interesse for de eksistentielle spørgsmål for på den måde at skabe et fundament for fremtidige refleksioner.

§ 4. MEDLEMMER

I DKG kan optages enhver, som ønsker at støtte DKG’s formål. Enhver, der yder det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent, regnes som medlem af DKG.

§ 5. Landsorganisation og lokalgrupper

Landsorganisationen består af individuelle medlemmer. Herudover er der selvstændige lokalgrupper med samme formål som landsorganisationen. Lokalgrupperne har egne vedtægter og egen bestyrelse.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er DKG’s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i april kvartal i lige år med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Aflæggelse af beretning for de to sidste år til godkendelse

 3. Forelæggelse af regnskab for de to sidste år til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Drøftelse af budgetter for de følgende to år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for samme periode.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 7. Valg af statsautoriseret revisor.

 8. Ændringer i ”Vedtægter for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse” (jf. dog § 7).

 9. Eventuelt

Bestyrelsen består af syv medlemmer jft. § 6.

Til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling to medlemmer for fire år ad gangen samt to suppleanter. Suppleanterne afgår ved hver ordinær generalforsamling. Dersom et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem, som ikke er i restance med kontingent for det foregående eller tidligere år.

Generalforsamlinger skal indvarsles skriftligt eller ved annoncering på bevægelsens hjemmeside til samtlige medlemmer senest fire uger forud for afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet (pkt. 4), forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (pkt. 6) samt forslag til vedtægtsændringer (pkt. 8) skal være indsendt til bestyrelsens formand senest to uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Senest otte dage forud for generalforsamlingens afholdelse henligger de reviderede årsregnskaber for de sidste to år samt indkomne forslag til eftersyn på DKG’s landskontor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelse skal i så fald ske med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

§ 7. BESTYRELSEN

DKG ledes af en bestyrelse. Denne består af syv medlemmer, hvoraf fire medlemmer vælges af generalforsamlingen og to medlemmer udpeges af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark. Disse seks medlemmer udpeger endnu et medlem af bestyrelsen for to år. Generalforsamlingen vælger derudover to suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan, hvis bestyrelsen finder det påkrævet for at varetage bestyrelsens opgaver, indsupplere endnu en person med særlige ressourcer. Suppleanten er medlem af bestyrelsen frem til første ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer efter hver ordinær generalforsamling. Den administrative landssekretær er sekretær for bestyrelsen.

Til retsligt at forpligte DKG kræves underskrift af tre af bestyrelsens medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller kassereren.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af DKG pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt. Bestyrelsen skal indkaldes med mindst otte dages varsel ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens opgave er:

  • At ansætte landssekretæren og øvrige lønnede medarbejdere.

  • At nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

  • At udarbejde årsregnskaber og budgetter for de kommende to år.

  • At profilere bevægelsen teologisk.

  • At godkende lokalgruppernes vedtægter

Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der referat, der rundsendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan foretages med ¾ af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, dog aldrig i strid med § 2 og 3.

§ 9. OPLØSNING

DKG kan kun opløses med ¾ af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre højst fem måneders mellemrum.

I tilfælde af opløsning vil DKG’s formue tilfalde foreningen KFUM og KFUK i Danmark med klausul om, at den anvendes til arbejde blandt unge uddannelsessøgende. Den ved opløsningen fungerende revisor skal påse, at denne bestemmelse overholdes.


Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark den 26. marts 1994.

Vedtaget anden gang af to gange på den ekstraordinære generalforsamling for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, Aarhus, den 15. januar 2018.